Gotowe spółki Kraków

Zwyczajne zgromadzenie wspólników spółki z o.o.

Zgromadzenie jest jednym z trzech organów spółki, a zarazem najważniejszym. Składa się z wszystkich wspólników czyli osób które zakupiły udziały w spółce z o.o.

Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. odbywa się raz do roku pod koniec okresu obrachunkowego. Jest zwyczajne zgromadzenie wspólników. Podczas niego zatwierdza się pracę zarządu i rady nadzorczej, a także sporządzone dokumenty, którymi są bilans i rachunek zysków i strat.

Zgromadzenie wspólników może odbyć się również w innych terminach. Jest to wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników. Odbywa się wtedy kiedy wymaga tego dobro interesów spółki, duża liczba wspólników tego zażąda (wspólnicy posiadający ok. 10% głosów), bilans wskaże stratę przewyższającą sumę kapitałów: zapasowego i rezerwowego oraz połowę kapitału zakładowego.

Spotkanie nie zależnie od tego czy jest zwyczajne czy nie musi odbywać się według ustalonego porządku obrad. Około dwa tygodnie należy o zgromadzeniu zawiadomić wszystkich wspólników, podając dokładną datę, miejsce oraz informacje o porządku obrad.