Gotowe spółki Kraków

Zmiana umowy spółki z o.o.

Czasem dochodzi do sytuacji gdy konieczna jest zmiana treści umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ma to miejsce między innymi gdy zmieniamy nazwę spółki, jej siedzibę, skład wspólników bądź zasady funkcjonowania organów spółki. Zmiana umowy spółki z o.o. przede wszystkim wymaga uchwały wspólników, która może zostać podjęta na Zgromadzeniu Wspólników. O takim spotkaniu wspólnicy muszą zostać poinformowania co najmniej 2 tygodnie wcześniej.

Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki z o.o. musi zostać zawarta w protokole ze zgromadzenia opracowanym przez notariusza. Jest to konieczne i nie można tego pominąć!
Kolejno wprowadzona zmiana powinna zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. W tym celu należy złożyć formularz KRS-Z3, do którego należy dołączyć protokół ze Zgromadzenia Wspólników. Zgłoszenie do KRS powinno nastąpić nie później niż po upływie 7 dni od daty podjęcia uchwały o zmianie. W przypadku gdy zmiana nie zostanie zgłoszona po upływie 6 miesięcy będzie ona bezskuteczna.