Gotowe spółki Kraków

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. to najwyższy organ spośród wszystkich. To on podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące spółki podczas spotkań. Składa się z wszystkich wspólników czyli osób posiadających udziały w spółce.

Zgromadzenie wspólników odbywa się co najmniej raz do roku, pod koniec okresu sprawozdawczego. Podczas niego wspólnicy dokonują zatwierdzenia bilansu jednostki i rachunku zysków i strat. Również w czasie niego dokonuje się zatwierdzenia pracy zarządu i rady nadzorczej, a także komisji rewizyjnej jeżeli występuje.

Zgromadzenie wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością może odbyć się z innych powodów niż koniec roku obrachunkowego. Jeżeli wymagają tego interesy spółki, bilans wskazał straty przekraczające sumę kapitałów zapasowych, rezerwowych i połowę kapitału zakładowego lub gdy liczba udziałowców posiadając ok. 10% udziałów tego zażąda.

Każde zgromadzenie wspólników w spółce z o.o. musi przebiegać zgodnie z wyznaczonym porządkiem obrad, które należy przesłać w odpowiednio wcześniej do wszystkich wspólników.