Gotowe spółki Kraków

Zarząd w sp z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują trzy organy. Każdy z nich ma odmienne zadania. Wyróżnia się: zgromadzenie wspólników (najważniejszy organ w spółce, podejmujący decyzje, zatwierdzający pracę pozostałych organów, składający się z wszystkich udziałowców w firmie), zarząd (prowadzący sprawy spółki na co dzień, wykonujący decyzje walnego zgromadzenia, reprezentujący spółkę na zewnątrz) oraz rada nadzorcza (sprawująca nadzór na pracą zarządu).

Zarząd spółki z o.o. musi składa się przynajmniej jednej osoby. Może nią być również jeden z wspólników. Powoływany jest przez zgromadzenie wspólników i przez nie odwoływany. Jego zadaniem jest prowadzenie działalności spółki oraz jej reprezentowanie. Zarząd może w imieniu spółki zawiązywać umowy i zaciągać zobowiązania. Jednak za nie odpowiedzialność będzie brała firma, a nie jej zarząd.

Członek zarządu bez posiadania zgody nie może: prowadzić interesów konkurencyjnych, uczestniczyć w spółce konkurencyjnej lub innej osobie prowadzącej działalność konkurencyjną.