Gotowe spółki Kraków

Zarząd spółki z o.o.

W spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występują różne organy. Należą do nich: zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza (ewentualnie komisja rewizyjna).

Zarząd w spółce z o.o. składać się może z co najmniej jednej osoby. Powoływany jest przez uchwałę wydaną przez zgromadzenie wspólników. Do zarządu może zostać wybrany zarówno wspólnik spółki jak i inna osoba. Członek zarządu spółki ma prawo do reprezentacji spółki w czynnościach sądowych oraz pozasądowych. Oznacza to że może ją reprezentować przez sądami, oraz wykonywać czynności procesowe np. wytoczenie pozwu. Do czynności pozasądowych zalicza się np. oświadczenie woli.

Prawem, a zarówno obowiązkiem każdego z członków zarządu jest prowadzenie spraw spółki, nie przekraczających zwykłych czynności bez uchwały zgromadzenie wspólników. Jeżeli występują inne czynności lub sprzeciwi się temu przynajmniej jeden wspólnik, należy uchwalić ustawę.

Członkowi zarządu można zabronić prowadzenia interesów konkurencyjnych dla spółki oraz brania w nich udziału.