Gotowe spółki Kraków

Założenie sp. akcyjnej

Spółka akcyjna jest spółką kapitałową, której działalność określona jest w przepisach Kodeksu Spółek Handlowych. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli nazywanych akcjami. Dzięki zakupowi akcji akcjonariusze stają się współwłaścicielami spółki. Akcjonariusze mają prawo do otrzymania dywidendy z zysku oraz obowiązek do wniesienia wkładu na akcje.

Władze spółki akcyjnej:
– zarząd,
– rada nadzorcza,
– walne zgromadzenie.

Założenie sp. akcyjnej – etapy :
– akt założycielski i statut spółki w formie aktu notarialnego, powinien on określać m.in.: firmę, siedzibę, podmiot działalności, czas trwania spółki, wysokość kapitału zakładowego, wartość nominalna akcji, imiona i nazwiska założycieli, liczbę członków zarządu i rady nadzorczej, uprawnienia akcjonariuszy,
– wniesienie kapitału zakładowego,
– powołanie organów spółki,
– wpis do rejestru sądowego,
– zgłoszenie spółki w urzędzie statystycznym i skarbowym oraz założenie konta dla firmy w banku.

Spółka może być rozwiązana:
– w przypadku bankructwa,
– w wyniku uchwały walnego zgromadzenia,
– z przyczyn zapisanych w statucie,
– przyczyn zapisanych w KSH.