Gotowe spółki Kraków

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziałowcem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest każdy kto posiada jej udziały.

Wspólnik spółki z o.o. posiada ograniczoną odpowiedzialność majątkową do wysokości zakupionych udziałów. Sytuacja ta jest dla niego wygodna, ponieważ w razie nie możliwości spłaty zobowiązań przez spółkę, nie odpowiada całym swoim majątkiem. Daje to bezpieczeństwo zaangażowania się w działalność spółki i możliwość pobierania z tego tytułu pożytku, jakim jest dochód wypracowany przez spółkę.

Udziałowcy spółki z ograniczona odpowiedzialnością co najmniej raz do roku spotykają się podczas zgromadzenia wspólników w celu zatwierdzenia poprawności działania zarządu i rady nadzorczej a także zatwierdzenia sporządzonych dokumentów jakimi są bilans jednostki oraz rachunek zysków i strat. Zgromadzenie udziałowców może odbyć się również w innych sytuacjach np. jeżeli wymaga tego dobro spółki, bilans wykazał duże straty lub część wspólników tego zażąda.

Uchwały zgromadzenia udziałowców spółki z o.o. zapadają większością głosów.