Gotowe spółki Kraków

Spółki cudzoziemiec

Prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce odbywa się w formie spółek. Do wyboru przedsiębiorcy są następujące podmioty:
-spółka cywilna,
-spółka jawna,
-spółka partnerska,
-spółka komandytowa,
-spółka komandytowo-akcyjna,
-spółka akcyjna,
-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nie wszyscy obcokrajowcy mogą jednak założyć firmę w Polsce na takich samych zasadach jak rodowici obywatele. Prawo takie mają wyłącznie:
1.Osoby pochodzące z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi.
2.Obywatele państw niewymienionych wyżej, którzy:
-posiadają zezwolenie na osiedlenie się w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
-uzyskali zgodę w Polsce na pobyt tolerowany lub status uchodźcy,
-korzystają z ochrony czasowej na terytorium Polski.

Pozostałe podmioty mogą poprowadzić działalność wyłącznie w formie spółki kapitałowej.