Gotowe spółki Kraków

Spółka jawna

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych, które prowadzą działalność pod własną firmą. Posiada tzw. “ułomną osobowość prawną”, czyli na mocy ustawy ma zdolność prawną. Posiada swój majątek, który tworzą udziały wniesione przez wspólników oraz majątek nabyty w czasie istnienia spółki. Zasady jej funkcjonowania zawarte są w Kodeksie Spółek Handlowych.

Umowa spółki musi mieć formę pisemną i być tworzona podczas obecności wszystkich wspólników. Do powstania spółki wymagany jest wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiadają solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką (bez ograniczeń). Odpowiedzialność każdego ze wspólników ma charakter subsydiarny. Oznacza to, że wierzyciel może przeprowadzić egzekucje majątku wspólnika wtedy, gdy egzekucja majątku spółki okaże się bezskuteczna. Każdy ze wspólników ma prawo reprezentowania spółki. W nazwie spółki jawnej należy zamieścić nazwiska lub nazwy firm wszystkich wspólników lub też nazwisko lub nazwę firmy jednego ze wspólników z dodatkiem oznaczenia spółka jawna.

Zaletami spółki są:
– brak wymagań kapitałowych,
– stosunkowo niskie koszty rejestracji,
– swoboda w formułowaniu umowy spółki.