Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółki do VAT

Podatek od towarów i usług to podatek pośredni, pobierany na każdym kolejnym etapie obrotu towarami lub usługami.

Konieczność rejestracji do VAT dotyczy m.in. przedsiębiorców, których działalność będzie dotyczyła sprzedawanych towarów i usług zawartych na liście, która to wymusza rejestrację bezwzględnie na wartość sprzedaży.

Podatnicy zobowiązani są złożyć zgłoszenie rejestracyjne przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu lub przed dniem dokonania pierwszej dostawy towarów lub świadczenia usług innych niż zwolnione od podatku.

W celu dokonania wpisu do rejestru VAT przedsiębiorca musi złożyć VAT-R do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby spółki. Ustawodawcy przewidzieli pewną grupę czynności, których wykonywanie wyklucza możliwość skorzystania ze zwolnienia z VAT z tytułu niskich obrotów. Dotyczy to m.in.: dostaw nowych środków transportu, świadczenia usług prawniczych, świadczenia usług w zakresie doradztwa i podatników nieposiadających siedziby działalności gospodarczej.