Gotowe spółki Kraków

Rejestracja spółek dla obcokrajowca

W Polsce, jeśli cudzoziemiec spełnia odpowiednie wymogi określone w ustawie, może prowadzić działalność na takich zasadach, jak obywatele naszego kraju. Taką możliwość mają obcokrajowcy z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz z krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu. W skład EFTA wchodzą obecnie cztery kraje – Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria.
Rejestracja spółek dla obcokrajowca przebiega na takich zasadach, jak dla Polaków, jeśli pochodzi on z państwa niebędącego stroną umowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, mogącego korzystać ze swobody przedsiębiorczości, w oparciu o umowy zawarte przez te kraje z Unią Europejską i państwami wchodzącymi w jej skład.
Przywilej, jakim jest prowadzenie działalności gospodarczej i rejestracja spółek dla obcokrajowca, na takich samych zasadach jak obywatele polscy, dotyczy również cudzoziemców posiadających udokumentowanie w zakresie jednego z praw, takich jak zezwolenie na pobyt stały, na pobyt rezydenta długoterminowego UE, posiadanie statusu uchodźcy oraz dysponowanie ważną Kartą Polaka.