Gotowe spółki Kraków

Rada nadzorcza spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Rada nadzorcza spółki w niektórych przypadkach nie jest organem obowiązkowym. Obowiązek ustanowienia rady istnieje tylko w wypadku, gdy kapitał zakładowy spółki przewyższa 500 000 zł, a liczba wspólników przekracza 25 osób.

Warto pamiętać, że podczas wybierania członków rady, nie może nim zostać:

– członek zarządu,
– prokurent,
– likwidator,
– kierownik oddziału lub zakładu,
– zatrudniony w tej spółce główny księgowy,
– radca prawny lub adwokat,
– inna osoba, podlegająca bezpośrednio członkowi zarządu lub likwidatorowi.

Rada Nadzorcza w spółce składa się z co najmniej 3 członków, powołanych i odwołanych na podstawie uchwały wspólników. Roczna kadencja może zostać natychmiastowo skrócona na mocy uchwały wspólników.

Uprawnienia rady nadzorczej spółki:

– dokonywanie rewizji stanu majątkowego spółki,
– badanie wszystkich dokumentów spółki,
– możliwość zażądania od zarządu oraz pracowników sprawozdań i wyjaśnień,
– ocenianie wniosków zarządu ()dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,
– ocenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowe za ubiegły rok obrotowy, bierze pod uwagę ich zgodność z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

To najbardziej podstawowe uprawnienie wchodzące w zakres kompetencji rady. Ich liczba może się stosunkowo zwiększać albo zmniejszać. Zależy to od postanowień zawartych w umowie.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami, którzy udzielą wszelkich niezbędnych informacji na temat rady nadzorczej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.