Gotowe spółki Kraków

Organy spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialności posiada trzy organy. Stanowią je: zgromadzenie wspólników, zarząd, rada nadzorcza (komisja rewizyjna).

Pierwszym i najważniejszym z nich jest zgromadzenie wspólników. Podejmuje ono najważniejsze decyzje, dotyczące funkcjonowania spółki. Decyzje wyłaniane są większością głosów, w jawnych lub tajnych głosowaniach. Zgromadzenie wspólników odbywa się przynajmniej raz w roku, pod koniec okresu sprawozdawczego, w celu zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat oraz zatwierdzenia działania zarządu i rady nadzorczej. Może odbywać się ono również częściej i jest to wtedy nadzwyczajne zgromadzenie wspólników.

Do pozostałych organów spółki z o.o należą: zarząd i rada nadzorcza. Zarząd kieruje spółką i reprezentuje ją. Powoływany jest przez zgromadzenie wspólników. Minimalnie zarząd może stanowić jedna osoba.

Rada nadzorcza, a oprócz niej może również występować komisja nadzorcza. Sprawują kontrolę nad wszystkimi dziedzinami działania spółki. Składa się z trzech osób, powoływanych i odwoływanych przez zarząd.