Gotowe spółki Kraków

Obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to system, w którym gromadzone i przetwarzane będą informację o beneficjentach rzeczywistych, czyli osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Beneficjent rzeczywisty to jedna lub wiele osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką na mocy uprawnień wynikających z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiających wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez spółkę. Beneficjentem rzeczywistym jest więc osoba fizyczna:
– będąca udziałowcem lub akcjonariuszem, której przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji tej spółki,
– sprawująca kontrolę nad osobą prawną lub osobami prawnymi, którym łącznie przysługuje prawo własności więcej niż 25% ogólnej liczby udziałów lub akcji spółki,
– sprawują kontrolę poprzez posiadanie w stosunku do spółki uprawnień podmiotu dominującego w rozumieniu ustawy o rachunkowości,
– w przypadku udokumentowanej niemożności ustalenia lub wątpliwości co do tożsamości osób fizycznych określonych powyżej – osoba zajmująca wyższe stanowisko kierownicze.