Gotowe spółki Kraków

Likwidacja spółki z o.o.

Dla każdego przedsiębiorcy decyzja o likwidacji działalności gospodarczej nie jest prosta. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pierwszym krokiem do jej likwidacji jest podjęcie uchwały przez wspólników o rozwiązaniu spółki. Uchwałę wspólników zamieszcza się w protokole ze zgromadzenia wspólników oraz dołącza się ją do wniosku o zmianę wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uchwała musi zostać sporządzona przez notariusza. Zawarte są w niej informacje dotyczące likwidatora bądź likwidatorów, którymi najczęściej są członkowie zarządu spółki.

Spółka podczas trwania likwidacji ma obowiązek działać pod własną nazwą z oznaczeniem “w likwidacji”. Podział majątku może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od chwili ogłoszenia otwarcia likwidacji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz wezwaniu wierzycieli do zgłoszenia wierzytelności.

Likwidacja spółki z o.o. wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów – opłaty notarialnej, kosztów związanych ze zmianą danych w KRS oraz ogłoszeniem w MSiG.