Gotowe spółki Kraków

Jak założyć spółkę krok po kroku

Zakładanie większości spółek przebiega podobnie. proces ten składa się z kilku podobnych kroków. Oto one:

1. Spisanie umowy spółki – podczas niego wspólnicy porozumiewają się między sobą i ustalają najważniejsze sprawy, które potem spisują. Są nimi: nazwa, siedziba, dane wspólników, rodzaj działalności, wniesiony kapitał i wiele innych różnych spraw, które należy umieścić, a wynikają z specyfiki spółki np. kwota komandytowa. Często dokument ten wymaga sporządzenia w formie notarialnej.
2. Zebranie kapitału początkowego. W niektórych spółkach minimalna wartość tego kapitału jest określona przepisami. Na przykład w spółkach z o.o. wynosi on według prawa minimum 5000 złotych.
3. Rejestracja działalności gospodarczej to kolejny etap, podczas którego spółka zostaje wpisana do Rejestru Przedsiębiorców (spółki handlowe) lub do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (spółki cywilne). Procesu tego dokonuje się w właściwym dla siedziby firmy urzędzie gminy lub sądzie rejestrowym. W przypadku spółek kapitałowych wpis do rejestru powoduje uzyskanie osobowości prawnej, bez której spółki te nie mogą działać.
4. Nadanie REGON-u i NIP-u oraz zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych.