Gotowe spółki Kraków

Jak założyć spółkę komandytową

Istnieje możliwość założenia różnego rodzaju spółek. Jednym z tych rodzajów jest spółka komandytowa. Formę tę charakteryzuje występowanie dwóch rodzajów wspólników: komandytariusza i komplementariusza. W tej spółce musi występować co najmniej jeden komplementariusz. Jego zadaniem jest prowadzenie spraw spółki i jej reprezentacja. Ponad to odpowiada za zobowiązania firmy całym swoim majątkiem. Pozostali wspólnicy nazywani są komandytariuszami. Ich odpowiedzialność majątkowa ograniczona jest do wysokości kwoty komandytowej określonej w umowie spółki.

Założenie tej spółki rozpoczyna się spisaniem umowy, która zawiera najważniejsze dane przedsiębiorstwa takie jak nazwa, siedziba, rodzaj działalności, dane wspólników. Dokument ten musi mieć formę aktu notarialnego. Kiedy umowa jest sporządzona można zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym. Robi się to przez złożenie wniosków o wpis wraz z załącznikami oraz odpisem umowy spółki w właściwym dla siedziby firmy sądzie prowadzącym wydział KRS. Uiszcza się opłatę za wpis do rejestru i ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.