Gotowe spółki Kraków

Co warto zawrzeć w umowie spółki z o.o.?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Na dokumencie tym muszą znaleźć się podstawowe dane dotyczące danego podmiotu gospodarczego.

Oto najważniejsze elementy, jakie należy zawrzeć w umowie spółki:
1. Firma spółki, czyli jej pełna nazwa z dopiskiem “spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”, “spółka z o.o.” lub “sp. z o.o.”.
2. Przedmiot działalności spółki wyznaczony na podstawie kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności.
3. Wysokość kapitału zakładowego na dzień zawarcia umowy spółki.
4. Informacja o tym, czy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
5. Liczba oraz wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników spółki.
6. Czas trwania spółki o ile został on określony.

Prócz wyżej wymienionych elementów, które są obowiązkowe w umowie spółki warto zawrzeć postanowienia dodatkowe, które pomogą w rozwiązywaniu ewentualnych konfliktów pomiędzy wspólnikami. Do kwestii tych należy między innymi:
– wnoszenie dopłat,
– uprzywilejowanie udziałów,
– wypłata dywidendy.