Gotowe spółki Kraków

Akt notarialny spółki z o.o.

Zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pozwala znacznie zniwelować formalności związane z tradycyjną rejestracją przedsiębiorstwa. Wszelkie procedury ograniczają się do złożenia podpisu na umowie spółki w obecności notariusza.

Bardzo istotne jest, iż musi zostać ona sporządzona w postaci aktu notarialnego i zawierać następujące elementy:
– firma i siedziba spółki: pełna nazwa spółki z dopiskiem spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz nazwa skrócona,
– przedmiot działalności gospodarczej: na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności, dostępnej na stronie Głównego Urzędu Statystycznego,
– wysokość kapitału zakładowego: minimalnie wynosić on musi 5 000 zł. Może on przyjmować formę wkładu pieniężnego lub niepieniężnego, tzw. aport,
– czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
– liczbę i wartość nominalną udziałów: wartość ta nie może być niższa niż 50 zł,
– czas trwania spółki: jeśli jest określony, spółka może być ona utworzona również na nieokreślony okres czasu,
– tworzenie kapitałów: chodzi o kapitały rezerwowe i zapasowe,
– rok obrotowy: w większości przypadków pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
– powołanie zarządu.